Thermotec - łączniki balkonowe

 Mostki termiczne

Mostki cieplne to części obudowy budynku, w której jednolity opór cieplny jest znacznie zmniejszony przez:

Miejsca występowania mostków cieplnych są narażone na znaczne obniżenia temperatury powierzchni przegród, co może prowadzić do powierzchniowej kondensacji pary wodnej oraz większego zużycia energii potrzebnej do ogrzania pomieszczenia. W sytuacji, gdy temperatura zimnej powierzchni spada poniżej temperatury punktu rosy, występuje powierzchniowa kondensacja pary wodnej, mogąca sprzyjać rozwojowi niekorzystnego mikroklimatu w pomieszczeniu.


Łączniki zbrojeniowe Thermotec

Łączniki zbrojeniowe Thermotec to uniwersalne i proste rozwiązanie zapewniające pewne połączenie płyty balkonowej z konstrukcją budynku. Dzięki zastąpieniu pełnego przekroju żelbetowego łącznikiem składającym się z izolacji wykonanej z pianki rezolowej oraz elementów ze stali szlachetnej, która charakteryzuje się znacznie niższą przewodnością cieplną niż zwykła stal, strumień ciepła w miejscu połączenia płyty balkonowej ze stropem jest minimalizowany.

 

Obliczanie oporu termicznego

Obliczanie parametrów strat energetycznych poprzez mostki cieplne odbywa się zgodnie z normą PN-EN ISO 10211:2008, uwzględniając ich liniowe oraz punktowe współczynniki przenikania ciepła. Owe współczynniki charakteryzują się znaczną zmiennością wartości w zależności od konstrukcji przegrody, długości połączenia, a także występujących otworów okiennych i drzwiowych i ich parametrów izolacyjnych. Zgodnie z PN-EN ISO 10211:2008 podstawą do określenia współczynnika przenikania ciepła może być ekwiwalentny współczynnik lambda, którego wartości przedstawiono poniżej. Ekwiwalentny współczynnik lambda pozwala na wyrażenie wartości współczynnika przewodzenia ciepła dla elementu składającego się z różnych materiałów i może być stosowany jako zastępczy współczynnik przewodzenia ciepła w trójwymiarowych obliczeniach mostków cieplnych.

Opór termiczny powinien być obliczany zgodnie z EN ISO 6946 i EN ISO 10211 oraz wytycznymi zawartymi w EAD 050001 - 00 - 0301.

Ekwiwalentny opór cieplny łącznika powinien być określany przy użyciu metod numerycznych i szczegółowych modeli 3D.

 

Odporność ogniowa produktów Thermotec

Podstawowym dokumentem określającym wymagania z zakresu bezpieczeństwa pożarowego dla stropów mieszkalnych jest rozporządzenie, w którym określono ogólne wymagania z zakresu bezpieczeństwa pożarowego dla budynków.

Zgodnie z paragrafem 209 Rozporządzenia, budynki mieszkalne należą do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV i w zależności od grupy wysokości można je przyporządkować do odpowiedniej klasy odporności pożarowej:

Klasom odporności pożarowej budynku przypisana jest klasa odporności ogniowej elementów budynków, która zgodnie z paragrafem 216 Rozporządzenia w przypadku stropów i ścian wraz z odpornością elementów pasa międzykondygnacyjnego odpowiada:

Budynki zakwalifkowane do innych kategorii zagrożenia ludzi powinny być rozpatrywane zgodnie z rozdziałem VI Rozporządzenia, ale wymagania stawiane dla odporności ogniowej elementów budynków nie przekraczają klasy A. Wymagania dotyczące klasy odporności pożarowej nie dotyczą budynków:

Ognioodporność produktów z serii Thermotec zalezy od ilości wkłądek oraz typu łącznika:

Typy łącznika      Sposób zabezpieczenia              

Klasa odporności ogniowej

A, A1 Dwie płyty zabezpieczające - od spodu i od góry złącza REI 240
Jedna płyta zabezpieczająca od góry złącza REI 60
B Dwie płyty zabezpieczające - od spodu i od góry złącza REI 120
Jedna płyta zabezpieczająca od góry złącza REI 30
C Dwie płyty zabezpieczające - od spodu i od góry złącza REI 120
Jedna płyta zabezpieczająca od góry złącza REI 30
D Dwie płyty zabezpieczające - od spodu i od góry złącza REI 120
Jedna płyta zabezpieczająca od góry złącza REI 30
E, E1 Dwie płyty zabezpieczające - od spodu i od góry złącza REI 120
Jedna płyta zabezpieczająca od góry złącza REI 60
F Dwie płyty zabezpieczające - od spodu i od góry złącza REI 120
Jedna płyta zabezpieczająca od góry złącza REI 60

 

Potwierdzona jakość

Łączniki balkonowe Thermotec posiadają Krajową Ocenę Techniczną wydaną w Instytucie Techniki Budowlanej. Ich jakość potwierdza Deklaracja Właściwości Użytkowych oraz Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji wydany przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie. W trakcie badań przeprowadzanych na łącznikach Thermotec w ZAKŁADZIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH I GEOTECHNIKI zarejestrowane siły niszczące minimum dwukrotnie przekraczały te przewidziane obliczeniowo.

 

Wymagania dotyczące betonu oraz otuliny

Wymagana ze względów wytrzymałościowych minimalna klasa betonu dla łączników to C20/25. Niezależnie należy uwzględniać jednak wymagania zawarte w załączniku F Normy PN-EN 206-1 określające minimalną klasę betonu w zależności od klasy środowiska, które zostały podane na str. 4 katalogu "Łączniki balkonowe-Thermotec".

 

Wymagania dotyczące stanu granicznego użytkowalności

Elementy mocowane do konstrukcji za pomocą łączników Thermotec powinny spełniać wymagania zawarte w rozdziale 7 Normy PN-EN 1992 – 1 – 1:2004.

Strzałka ugięcia elementu wywołana quasi – stałą kombinacja obciążeń nie powinna przekraczać 1/250 rozpiętości elementu.

Zalecane maksymalne wysięgi płyt wspornikowych przedstawiono na str. 4 katalogu "Łączniki balkonowe-Thermotec".

Wynikowe przemieszczenie balkonu jest sumą odkształcenia łącznika termoizolacyjnego oraz ugięcia płyty balkonowej. Odkształcenie łącznika balkonowego można określić w sposób uproszczony przy pomocy wyrażenia:

u=(M*L)/k

gdzie:

M – wynikowy moment zginający od kombinacji quasi – stałej,
L – wysięg wspornika,
k – sztywność obrotowa wspornika określona w tabelach dotyczących nośności łaczników.

Dokładne określenie odkształceń balkonu i potrzebnego podniesienia montażowego powinno być określone na podstawie obliczeń wykonanych metodą elementów skończonych.

 

Założenia obliczeniowe

Przy obliczeniach metodą elementów skończonych należy uwzględnić następujące warunki podparcia:

Zaleca się wykonywanie obliczeń metodą elementów skończonych, uwzględniając rzeczywiste warunki podparcia balkonu oraz płyty stropowej, do której jest zamocowany. Obliczenia „ręczne” mogą być stosowane tylko w przypadku prostej geometrii wspornika i ciągłego podparcia.

 

Dylatacje

Odległości pomiędzy przerwami dylatacyjnymi nie powinny przekraczać wartości określonych na rysunku poniżej:

 

Budowa łączników Thermotec

 

 

1. Izolacja

Łączniki Thermotec to synteza najlepszych rozwiązań współczesnego budownictwa. O właściwościach izolacyjnych Thermotec® stanowi rdzeń naszego produktu czyli sztywna pianka rezolowa w obustronnej mikroperforowanej okładzinie zawierającej aluminium. Podstawową zaletą pianki rezolowej stosowanej w produkcie Thermotec® jest współczynnik przewodzenia ciepła λ = 0,020 W/m·K, dzięki któremu możemy uzyskać znaczącą niwelację grubości izolacji. Do pozostałych zalet można zaliczyć:

 

 

2. Wkładki przeciwogniowe

Zabezpieczenie przeciwogniowe naszego produktu stanowią najwyższej jakości płyty krzemianowo-wapniowe. W trakcie badań w Instytucie Techniki Budowlanej łączniki Thermotec® typu A uzyskały klasę odporności ogniowej REI 240. Do innych zalet płyt ogniochronnych należą:

 

 

 

3. Elementy konstrukcyjne

 

 

 

 

 

Dzięki zastosowaniu w Thermotec® systemu Extrea Tec możliwe było pozyskanie jego zalet, do których można zaliczyć:

 

Schemat dozbrajania oraz określania nośności płyt wykorzystujących wieszaki przenoszące siły ścinające

Schemat określania nośności oraz dozbrajania wieszaków przenoszących siły ścinające na nośność układów większej ilości wieszaków, których obwody kontrolne nakładają się, oraz płyt o wyższym stopniu zbrojenia niż minimalny należy sprawdzać zgodnie z postanowieniami zawartymi PN-EN 1992-1-1 oraz zamieszczonymi poniżej przy założeniu, że: nośność stali pojednczego wieszaka nie przekracza 41,3 kN.

 

 

 

dm – średnia statyczna wysokość użyteczna płyty, gdzie dm= (dx+dy)/2,

u – obwód krytyczny w odległości 1,5d,

fck – charakterystyczna wytrzymałość betonu na ściskanie,

β – współczynnik uwzględniający nieosiowosymetryczny rozkład sił poprzecznych, dla krawędzi płyty β=1,4.

 

 

 

Dokumenty dopuszczeniowe

Przechowywanie i transport

Produkt Thermotec jest składowany i dostarczany na paletach. Do czasu wbudowania zaleca się przechowywanie go w miejscu zabezpieczonym przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych.

 

Thermotec A, A1 Thermotec A, A1
Podstawowy typ łącznika przewidziany dla balkonów wspornikowych...
zobacz
Thermotec B, C Thermotec B, C
Przenoszenie sił ścinających działających w jednym kierunku. Łącznik posiada łożyska ściskane...
zobacz
Thermotec D Thermotec D
Przenoszenie sił ścinających działających dwukierunkowo. Łącznik posiada łożyska ściskane...
zobacz
Thermotec E Thermotec E
Przenoszenie momentów oraz sił ścinających, działających w jednym kierunku...
zobacz
Thermotec F Thermotec F
Przenoszenie momentów oraz sił ścinających, działających w dwóch kierunkach...
zobacz

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Zadzwoń (+48) 22 431 67 89