Informacje o ochronie danych osobowych

Poniższa podstrona zawiera informacje o ochronie danych osobowych (RODO). Zasady opisane w niniejszym dokumencie obowiązują od dnia 25.05.2018r. Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych w Unii Europejskiej i dotyczy ochrony danych osób fizycznych.


1. ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Extrea Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Pawła Włodkowica 2c, 03-262 Warszawa.


Dane kontaktowe to:
Listownie: ul. Pawła Włodkowica 2c,  03-262 Warszawa
E-mail: rodo@extrea.pl
Telefon: 22 431 67 89


2. PRZETWARZANIE DANYCH
Jako Administrator przetwarzamy Państwa dane osobowe podczas zawierania umów oraz podczas bieżącej współpracy. W szczególności są to dane osobowe jak imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, dane firmy, numer telefonu, stanowisko. W przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo NIP, REGON, adres siedziby, adres oddziałów, numer rachunku bankowego.

Administrator zobowiązuje się do zastosowania środków ostrożności pozwalających chronić Państwa dane osobowe. Przetwarzane będą przez Administratora przez czas niezbędny do realizacji celów określonych niniejszym dokumentem.


W zakresie ochrony danych osobowych przysługują Państwu określone uprawnienia:

prawo dostępu do danych,
prawo do sprostowania danych,
prawo do usunięcia danych,
prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
prawo do przenoszenia danych,
prawo do sprzeciwu,
prawo do wycofania zgody.

3. JAKI JEST CEL PRZETWARZANIA DANYCH?

zawieranie i realizacja umowy,
realizacja zamówień na towary,
realizacja płatności,
obsługa reklamacji,
wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych dla celów archiwizacyjnych, dochodzenia zaległych płatności w ramach przepisów windykacyjnych i procesów sądowych, przeprowadzanie działań marketingowych oraz przesyłanie informacji handlowych.

4. PRZEKAZYWANIE DANYCH

Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione osobom, które są upoważnione przez nas do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych. Mogą również zostać przekazane podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi niezbędne do wykonania umowy, np. kurierzy, przewoźnicy, banki.

Do danych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz obsługę IT, podmioty świadczące nam usługi doradcze, pomoc prawną, obsługę księgową i podatkową, oraz profesjonalnego niszczenia dokumentacji i innych nośników danych. Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy. Państwa dane osobowe nie są udostępniane odbiorcom spoza EOG (obszar obejmuje Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

W przypadku zamiaru udostępnienia Państwa danych poza EOG, zostanie Państwu przekazana stosowna informacja.

Podmioty do których dane zostaną przekazane będą stosować wszelkie środki ostrożności, służące ochronie danych osobowych oraz przetwarzać te dane osobowe zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez Administratora.


5. REALIZACJA UPRAWNIEŃ I SKARGI

Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, są Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Osoba, której dotyczą dane może zrealizować swoje prawa poprzez wysłanie stosownej informacji na adres e-mail rodo@extrea.pl lub w sposób listowny. Administrator ma 30 dni na udzielenie odpowiedzi osobie, która zgłosiła żądanie.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Zadzwoń (+48) 22 431 67 89